Etiske retningslinjer - Moelven
Hopp til innholdet

Etiske retningslinjer

Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer

Formål

Moelven skal opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte.

Våre etiske retningslinjer angir grunnprinsippene for vår personlige atferd og forretningsskikk, og utgjør rammeverket som skal sikre at vi opptrer i samsvar med relevant lovgiving, interne retningslinjer og våre grunnverdier – pålitelig, bærekraftig og bruker mulighetene.

Et godt og pålitelig omdømme er avgjørende for vår forretningsvirksomhet og skal sikre troverdighet overfor våre kunder, leverandører og andre interessenter, og bidrar til at vi oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver.

Hvem omfattes av retningslinjene?

Moelvens etiske retningslinjer gjelder for alle selskaper i Moelven-konsernet og alle enkeltpersoner som representerer Moelven. Dette inkluderer ansatte, styremedlemmer, innleid personell, konsulenter og andre som opptrer på vegne av Moelven.

Det forventes også at våre forretningspartnere/leverandører opptrer i tråd med standarder som er i samsvar med Moelven-konsernets egne etiske krav.

Som et supplement til de etiske retningslinjene kan det være fastsatt særskilte retningslinjer og lover for spesielle områder av virksomheten. I tillegg kan det finnes yrkesetiske regler for en del profesjoner som de aktuelle medarbeiderne også må forholde seg til.

Gjeldende lover

Moelven har virksomhet i mange land. Som et norsk konsern opererer Moelven i samsvar med gjeldende norske lover og regler og gjeldende lover og regler i de land der vi har virksomhet.

Personlig ansvar

Alle medarbeidere skal gjøres kjent med Moelvens etiske retningslinjer og utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med dette. Dersom vi er usikre på betydningen av enkelte deler av retningslinjene eller vi står overfor et etisk dilemma, søker vi råd og tar opp dette med nærmeste leder.

Lederansvar

Ledere i Moelven skal påse at aktiviteter innenfor deres ansvarsområder gjennomføres i henhold til gjeldende krav og Moelvens etiske retningslinjer. Ledere er ansvarlige både for egen og sine medarbeideres forretningsadferd.

Virksomheten vår

Dette avsnittet handler om Moelven som arbeidsplass og selskapets ansvar overfor alle ansatte og de lokalsamfunnene vi er en del av.

Menneskerettigheter

Moelven støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og sikrer at vi ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd. Moelven aksepterer ikke forhold i leverandørers eller kunders virksomhet som innebærer brudd på FNs menneskerettighetserklæring f.eks. barnearbeid og tvangsarbeid.

Arbeidstakerrettigheter

Vi støtter og anerkjenner internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter, inkludert organisasjonsfrihet og anerkjenner retten til kollektive forhandlinger.

Likeverd, mangfold og respekt

Moelven ønsker en inkluderende arbeidskultur og arbeider aktivt for å sørge for et godt arbeidsmiljø som er preget av likeverd og mangfold. Moelven aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, hudfarge, religion, alder, uførhet, seksuell legning, politisk overbevisning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre forhold.

Helse og sikkerhet

Moelven arbeider aktivt for et skadefritt og helsefremmende arbeidsmiljø som fremmer en forbyggende sikkerhetskultur. Vi planlegger og opptrer for å unngå skader og arbeider systematisk for å håndtere risiko. Ingen aktivitet er viktig nok til å bli gjennomført med fare for liv og helse. Som medarbeider i Moelven har du rett til å nekte å arbeide i situasjoner som kan medføre fare for liv eller helse.

Miljø og klima

Moelven tar ansvar for miljøet gjennom en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av fornybare ressurser. Vårt mål er kontinuerlig miljøforbedring i våre prosjekter, produkter og tjenester. Vi søker aktivt etter muligheter for å redusere negativ miljøpåvirkning i et livsløpsperspektiv.

Personlig atferd

I forretningslivet opptrer alle som representerer Moelven profesjonelt, med klare regler for personlig atferd og respekt for lover og regler.

Lojalitet

Ansatte og andre som representerer Moelven skal ivareta selskapets interesser og bidra til at virksomhetens mål og strategier realiseres. Hver enkelt skal benytte sin kompetanse og posisjon til å sikre gode prosesser ved blant annet å gi uttrykk for - og lytte til - uenighet før beslutninger fattes. Når beslutninger er fattet skal disse følges lojalt.

Selskapets eiendom og eiendeler

Vi er alle ansvarlige for å ta vare på og bruke Moelvens eiendeler på en forsvarlig måte. Moelvens eiendeler tillates ikke brukt til personlig vinning.

Deltakelse i annen virksomhet

Vi skal ikke utføre annet lønnet arbeid eller drive privat virksomhet av et slikt omfang at det kan gå ut over våre forpliktelser overfor Moelven som arbeidsgiver. Styreverv utenfor Moelven skal alltid godkjennes av ledelsen i det enkelte selskap. Dette omfatter ikke frivillige organisasjoner, såfremt vervet er ulønnet eller at det ikke innebærer en interessekonflikt.

Rusmidler

Når vi er i arbeid for Moelven har vi ikke lov til å være påvirket av rusmidler. Ved bruk av medikamenter som kan gi rusvirkning og ikke er gitt på resept av lege, gjelder samme regel. Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs, konferanser o.l. kan begrensede mengder alkohol nytes når lokale skikker og anledningen tilsier det. Det forventes at alle medarbeidere viser måtehold og har en atferd som støtter opp under arrangementets formål.

Datadisiplin

Moelvens datautstyr, -systemer og nettverk er hjelpemidler for å utføre de oppgaver den enkelte ansatte har ansvar for og vi behandler og bruker informasjonen på en ansvarlig og profesjonell måte. Moelvens nettverk skal ikke benyttes til å tilegne seg eller forsøke å tilegne seg informasjon som den ansatte ikke er ment å ha tilgang til.

Sosiale medier

Moelven er positiv til at medarbeiderne benytter sosiale medier. Det er imidlertid viktig å være klar over at vi som ansatte i Moelven selv er ansvarlig for det vi publiserer i sosiale medier. Publiserte opplysninger som er til skade for Moelven, kolleger eller forretningspartnere, kan innebære brudd på lojalitetsplikten i arbeidsforholdet.

Kjøp av seksuelle tjenester

Kjøp av seksuelle tjenester er forbudt ved lov i noen land. Selv i land uten rettslig forbud, tillater Moelven ikke slike aktiviteter i forbindelse med arbeid eller oppdrag for konsernet. På denne måten bidrar Moelven også til innsatsen for å bekjempe menneskehandel, som representerer brudd på menneskerettighetene.

Forretningsmessig atferd

Vår evne til å skape verdier er avhengig av at vi holder en høy etisk standard i alle relasjoner til eiere, ansatte, samarbeidspartnere, kunder og leverandører.

Korrekt regnskapsførsel og rapportering

Vi skal utvise åpenhet, etterprøvbarhet og nøyaktighet i alt vi foretar oss, samtidig som vi overholder vår taushetsplikt. Alle regnskapsopplysninger skal være korrekte, registrert og bokført i tråd med lover og regler.

Korrupsjon og bestikkelser

Moelven tar avstand fra all form for korrupsjon og urettmessige tiltak som hindrer fri konkurranse og markedsbalanse. Vi skal verken ta i mot eller gi bestikkelser eller andre fordeler for forretningsmessig eller personlig vinning.

Rettferdig konkurranse

Moelven er av den oppfatning at konkurranse er bra for alle næringslivets parter, og ønsker derfor å bidra til å fremme konkurranse. Konkurranseretten påvirker alle sider av Moelvens virksomhet fra leverandører til konkurrenter og til kunder. I alle ledd skal Moelven overholde konkurranseretten.

Gaver og representasjon

Moelven tillater ikke at vi som ansatte tar i mot gaver eller deltar i arrangementer som er egnet til å påvirke objektivitet og uavhengighet. Vi skal heller ikke tilby dette til forretningsforbindelser. Deltakelse i forretningsforbindelsers arrangement skal alltid avklares med nærmeste leder.

Taushetsplikt

Alle har et ansvar for å sikre at sensitive opplysninger og konfidensiell informasjon ikke tilflyter uvedkommende. Det kan omfatte informasjon angående sikkerhet, enkeltpersoner, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold eller annen type lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet med Moelven er avsluttet.

Forretningspartnere

Det forventes at våre forretningspartnere/leverandører opptrer i tråd med standarder som er i samsvar med Moelvens egne etiske krav. Avtaler med forretningspartnere/leverandører må være skriftlige, og gi en korrekt beskrivelse av forholdet mellom partene. Avtalt kompensasjon må samsvare med tjenestene som utføres, og det må foreligge tilfredsstillende dokumentasjon og korrekt regnskapsførsel.

Ekstern kommunikasjon

Moelvens omdømme hviler på at vi har en høy troverdighet i alt vi foretar oss. Vår kommunikasjon skal derfor være basert på åpenhet, saklighet og rettidighet, samtidig som taushetsplikten overholdes.

Misligheter

Mislighet er et samlebegrep for ulovlig handlinger som inngår i begrepet økonomisk kriminalitet. Eksempler på dette er økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, ulovlig prissamarbeid, korrupsjon, regnskapsjuks samt å unnlate å melde fra om slike saker. Moelven har nulltoleranse i forhold til misligheter.

Håndtering av tvilstilfeller og regelbrudd

Moelvens bedriftskultur baseres på åpenhet. Det skal være aksept for å ta opp bekymringer og kritikkverdige forhold.

Varsling

Alle ansatte i Moelven som mistenker at en beslutning eller handling kan være et brudd på lovverket eller et brudd på Moelvens etiske regelverk har rett og plikt til å ta opp saken.

Saken og situasjonen avgjør hvordan man best sier fra. Om vi som ansatte i Moelven oppdager kritikkverdige forhold, sier vi som hovedregel fra til nærmeste overordnede.

Alternativt kan vi ta opp saken med verneombud eller tillitsvalgte eller den/det organ som har ansvar for det tilfellet det varsles om. Dersom den som sier fra ikke oppnår reaksjon eller tilbakemelding, tas saken opp med daglig leder eller styreleder i vedkommende Moelvenbedrift.

Alle opplysninger skal behandles konfidensielt. Moelven vil ikke bruke represalier mot vedkommende som tar opp, eller bidrar til å ta opp, en bekymring.

Konsekvenser av regelbrudd

Brudd på Moelvens etiske regelverk er å anse som brudd på arbeidsavtalen og kan medføre disiplinære reaksjoner. En overtredelse kan – i tråd med relevante lovbestemmelser – føre til interne disiplinærtiltak, oppsigelse, avskjed og/eller rettslig forfølging.