Miljø og samfunnsansvar - Moelven
Hopp til innholdet

Miljø og samfunnsansvar

Moelven definerer samfunnsansvar som bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift. Moelven-konsernet driver mange ulike typer virksomheter i flere land og i mange lokalsamfunn. Konsernselskapene er ofte hjørnesteinsbedrifter, som i tillegg til å skape verdier for eierne, også skaper betydelige verdier for lokalsamfunnet i egenskap av arbeidsgiver, skattebetaler og kunde for lokalt næringsliv. Konsernet har derfor en ansvarsfull rolle som bidragsyter til livskraftige bedrifter, bygder, byer og regioner.

Moelvens virksomhet er basert på å forvalte ressursene i skogen, og produsere bærekraftige produkter og fornybar energi. Moelven er tuftet på at all utvikling, bygging og drift skal være bærekraftig og at det stilles høye krav til helse, miljø og sikkerhet for alle våre ansatte samt de som blir berørt av vår virksomhet. Moelvens visjon, misjon, verdigrunnlag og personalidè er fundamentet for alle våre ansatte og for de strategiske valg som tas. Bærekraft gjennomsyrer dette fra topp til bunn. Bærekraft er en av våre verdier og ny konsernstrategi etablert i 2017 legger ytterligere vekt på at bærekraft skal gjennomsyre alle strategiske satsninger.

Vår visjon – Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk

Vår misjon – Gir folk gode rom

Våre verdier – Bærekraftig, pålitelig, bruker mulighetene

Vår personalidé – Moelven gir folk som vil, muligheter

Et voksende verdensmarked, som stadig stiller større miljøkrav, gir Moelvens trebaserte produkter svært gode muligheter for fremtidig vekst. Moelven sin hovedvirksomhet er basert på å forvalte ressursene i skogen, og produsere bærekraftige produkter og fornybar energi. Moelven er tilstede i hele verdikjeden gjennom avvirkning, videreforedling, energiproduksjon, produktutvikling, infrastrukturutvikling, og bygge- og boligprosjekter. Konsernet har derfor mulighet til å sikre at produktene som leveres er produsert på en bærekraftig måte gjennom hele verdikjeden.

Bærekraftsrapporten i sin helhet er tilgjengelig i PDF format her.