Etiska riktlinjer - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Etiska riktlinjer

Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer

Syfte

Moelven ska agera på ett hållbart, etiskt och socialt ansvarstagande sätt.

Våra etiska riktlinjer beskriver grundprinciperna för vårt personliga uppträdande och våra affärsseder. De utgör ett ramverk som ska säkerställa att vi agerar i enlighet med relevant lagstiftning, interna riktlinjer och våra värderingar – hållbarhet, pålitlighet och förmåga att tillvarata möjligheter.

Ett gott och tillförlitligt renommé är avgörande för vår affärsverksamhet och ska garantera vår trovärdighet gentemot våra kunder, leverantörer och andra intressenter samt bidrar till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Vem omfattas av riktlinjerna?

Moelvens etiska riktlinjer gäller för alla bolag i Moelven-koncernen och för alla individer som representerar Moelven. De gäller för anställda, styrelseledamöter, inhyrd personal, konsulter och andra som agerar på uppdrag av Moelven.

Det förväntas även att våra affärspartners/leverantörer agerar i enlighet med standarder som stämmer överens med Moelven-koncernens egna etiska krav.

Som ett komplement till de etiska riktlinjerna kan det finnas särskilda riktlinjer och lagar för vissa delar av verksamheten. Det kan dessutom finnas yrkesetiska regler för en del yrken som de berörda medarbetarna också måste följa.

Gällande lagstiftning

Moelven bedriver verksamhet i många länder. Som en norsk koncern agerar Moelven i enlighet med gällande norsk lagstiftning och gällande lagar och regler i de länder där vi bedriver verksamhet.

Personligt ansvar

Alla medarbetare ska känna till Moelvens etiska riktlinjer och utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med dem. Om vi är osäkra på innebörden i enskilda delar av riktlinjerna eller om vi ställs inför ett etiskt dilemma söker vi vägledning och tar upp detta med närmaste ledare.

Ledaransvar

Ledare i Moelven ska se till att aktiviteter inom deras ansvarsområden genomförs i enlighet med gällande krav och Moelvens etiska riktlinjer. Ledare ansvarar både för den egna och medarbetarnas affärsmässiga uppträdande.

Vår verksamhet

Det här avsnittet handlar om Moelven som arbetsplats och verksamhetens ansvar gentemot alla anställda och de lokalsamhällen vi är en del av.

Mänskliga rättigheter

Moelven stödjer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och säkerställer att vi inte medverkar till brott mot de mänskliga rättigheterna. Moelven accepterar inte inslag i leverantörers eller kunders verksamhet som innebär en överträdelse av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, t.ex. barnarbete och tvångsarbete.

Arbetstagarrättigheter

Vi stödjer och erkänner internationellt erkända arbetstagarrättigheter, inklusive föreningsfrihet, och erkänner rätten till kollektivförhandlingar.

Lika värde, mångfald och respekt

Moelven vill ha en inkluderande arbetskultur och arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö som präglas av lika värde och mångfald. Moelven accepterar inga former av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, politisk övertygelse, nationellt eller etniskt ursprung eller andra förhållanden.

Hälsa och säkerhet

Moelven arbetar aktivt för en skadefri och hälsofrämjande arbetsmiljö som främjar en förebyggande säkerhetskultur. Vi planerar och agerar för att undvika skador och arbetar systematiskt för att hantera risker. Ingen aktivitet är så viktig att den måste genomföras med fara för liv och hälsa. Som medarbetare inom Moelven har du rätt att vägra arbeta i situationer som kan medföra fara för liv och hälsa.

Miljö och klimat

Moelven tar ansvar för miljön genom ett hållbart och långsiktigt nyttjande av förnybara resurser. Vårt mål är kontinuerliga miljöförbättringar i våra projekt och av produkter och tjänster. Vi letar aktivt efter möjligheter att minska den negativa miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Personligt uppträdande

I affärslivet uppträder alla som företräder Moelven professionellt, med tydliga regler för personligt uppträdande och respekt för lagar och regler.

Lojalitet

Anställda och andra som företräder Moelven ska ta tillvara bolagets intressen och bidra till att företagets mål och strategier förverkligas. Varje individ ska använda sin kompetens och position för att säkerställa bra processer genom att bland annat ge uttryck för – och lyssna på – avvikande synpunkter innan beslut fattas. När beslut har fattats ska de följas lojalt.

Företagets egendom och ägodelar

Vi har alla ansvar för att ta tillvara och använda Moelvens egendom på ett bra sätt. Moelvens egendom får inte användas för personlig vinning.

Delaktighet i andra företag

Vi ska inte utföra annat avlönat arbete eller bedriva privat verksamhet i en sådan omfattning att det kan gå ut över våra åtaganden gentemot Moelven som arbetsgivare. Styrelseuppdrag utanför Moelven måste alltid godkännas av ledningen för det enskilda bolaget. Detta inbegriper inte frivilligorganisationer, förutsatt att uppdraget är oavlönat eller inte medför någon intressekonflikt.

Droger

När vi arbetar för Moelven får vi inte vara påverkade av droger. Vid användning av läkemedel som kan ge en berusningseffekt och inte är utskrivna på recept från läkare gäller samma regel.

Vid representation, tjänstresor, deltagande i kurser, konferenser och liknande kan begränsade mängder alkohol intas när lokala seder och tillfället föreskriver detta. Alla medarbetare förväntas visa måttlighet och ha ett uppförande som stödjer arrangemangets syfte.

Datadisciplin

Moelvens datautrustning, datasystem och nätverk är hjälpmedel för att utföra de uppgifter individen har ansvar för och vi behandlar och använder informationen på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Moelvens nätverk får inte användas för att skaffa sig eller försöka skaffa sig information som den anställde inte har rätt att ha tillgång till.

Sociala medier

Moelven är positiv till att medarbetarna använder sociala medier. Det är dock viktigt att vara medveten om att vi som anställda i Moelven själva ansvarar för det som vi publicerar i sociala medier. Publicerade uppgifter som är till skada för Moelven, kollegor eller affärspartners kan innebära brott mot lojalitetsplikten i anställningsförhållandet.

Köp av sexuella tjänster

Köp av sexuella tjänster är förbjudet i lag i vissa länder. Även i länder där det inte finns något rättsligt förbud tillåter inte Moelven sådana aktiviteter i samband med arbete eller uppdrag för koncernen. På så sätt bidrar Moelven också till insatserna för att bekämpa människohandel, vilket utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Affärsmässigt uppträdande

Vår förmåga att skapa värden är beroende av att vi har en hög etisk standard i alla relationer till ägare, anställda, samarbetspartners, kunder och leverantörer.

Korrekt bokföring och rapportering

Vi ska vara öppna och noggranna i allt vi gör och allt ska gå att pröva i efterhand samtidigt som vi uppfyller vår tystnadsplikt. Alla redovisningsuppgifter ska vara korrekta, dokumenterade och bokförda i enlighet med lagar och regler.

Korruption och bestickning

Moelven tar avstånd från alla former av korruption och olaglig verksamhet som förhindrar fri konkurrens och marknadsbalans. Vi ska varken ta emot eller ge bestickningar eller andra fördelar för affärsmässig eller personlig vinning.

Rättvis konkurrens

Moelven anser att konkurrens är bra för alla parter i näringslivet och vill därför bidra till att främja konkurrensen. Konkurrenslagstiftningen påverkar alla delar av Moelvens verksamhet, från leverantörer till konkurrenter och kunder. Moelven ska följa konkurrenslagstiftningen i alla led.

Gåvor och representation

Moelven tillåter inte att vi som anställda tar emot gåvor eller deltar i arrangemang som syftar till att påverka objektivitet och oberoende. Vi ska inte heller erbjuda detta i affärsrelationer. Deltagande i arrangemang som anordnas av affärsrelationer ska alltid stämmas av med närmaste ledare.

Tystnadsplikt

Alla har ett ansvar att säkerställa att känsliga uppgifter och konfidentiell information inte når obehöriga. Det kan handla om information om säkerhet, enskilda individer, kommersiella, tekniska eller avtalsmässiga förhållanden eller andra typer av information som skyddas av lagstiftningen. Tystnadsplikten gäller även efter att arbetsrelationen med Moelven har avslutats.

Affärspartners

Det förväntas att våra affärspartners/leverantörer agerar i enlighet med standarder som stämmer överens med Moelvens egna etiska krav. Avtal med affärspartners/leverantörer ska vara skriftliga och ge en korrekt beskrivning av relationen mellan parterna. Avtalad ersättning ska vara i överensstämmelse med de tjänster som utförs och det måste finnas tillfredsställande dokumentation och korrekt redovisning.

Extern kommunikation

Moelvens renommé baseras på att vi har en hög trovärdighet i allt vi gör. Vår kommunikation ska därför bygga på öppenhet, saklighet och aktualitet, samtidigt som tystnadsplikten efterlevs.

Oegentligheter

Oegentligheter är en samlingsterm för olagliga handlingar som ingår i begreppet ekonomisk brottslighet. Exempel på detta är otrohet mot huvudman, bedrägeri och förskingring, olaglig prissamverkan, korruption, bokföringsbrott samt att underlåta att anmäla sådana fall.

Moelven har nolltolerans vad gäller oegentligheter.

Hantering av osäkra situationer och regelbrott

Moelvens företagskultur bygger på öppenhet. Det ska finnas acceptans för att ta upp problem och missförhållanden.

Slå larm

Alla anställda i Moelven som misstänker att ett beslut eller en handling kan bryta mot lagstiftningen eller kan utgöra ett brott mot Moelvens etiska regelverk har rätt och skyldighet att ta upp frågan.

Det enskilda fallet och situationen avgör på vilket sätt man bäst ska gå tillväga. Om vi som anställda i Moelven upptäcker missförhållanden informerar vi som huvudregel närmaste ledare. Vi kan även ta upp frågan med ett skyddsombud eller en förtroendevald eller till den som är ansvarig för det vi slår larm om. Om den som slår larm inte får någon reaktion eller återkoppling tas frågan upp med VD eller styrelseledamot i det berörda Moelven-bolaget.

Alla uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Moelven kommer inte att rikta repressalier mot den som tar upp, eller är delaktig i att ta upp, ett problem.

Konsekvenser av regelbrott

Brott mot Moelvens etiska regelverk är att betrakta som brott mot anställningsavtalet och kan leda till disciplinära åtgärder. En överträdelse kan – i enlighet med relevant lagstiftning – leda till interna disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked och/eller rättsliga åtgärder.